Załącznik nr 1

....................................

(miejscowość i data)

KARTA ZGŁOSZENIA

NA

TURNIEJ WIEDZY O GÓRACH”

 

1. ......................................................................................................................

(nazwa szkoły)

......................................................................................................................

(miejscowość)

2. Lista uczestników:

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Wiek

1.

     

2.

     

3.

     

 

....................................

....................................

  (pieczątka szkoły)

(podpis opiekuna)